ZLATIBOR: NAPREDNI STRUČNI SEMINAR, 10. – 12. 04.2019 “Razvoj i unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)”

Informacije o kursu

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na naprednom stručnom seminaru!

PROSPEKT Zlatibor Napredni FUK 10.-12.04.2019 LINK

PRIJAVNICA Zlatibor Napredni-FUK 10.-12.04.2019 LINK

Svrha usavršavanja je da koordinatori za FUK, i članovi tima za financijsko upravljanje i kontrolu, rukovoditelji OJ i koordinatori za rizike unaprijede svoje vještine i znanja i da budu u stanju kontinuirano unapređivati i poboljšavati sistem FUK-a.

Učesnici naprednog Stručnog seminara će biti upoznati sa analizom uspostavljenog sistema FUK-a i potrebnim poboljšanjima u odnosu na predhodni izvještaj GI-FUK. Razraditi će se Plan poboljšanja i postavljanje ciljeva metodom “SMART”. Biti će razjašnjenje nejasnoće u vezi sa uspostavom procesne organizacije i upravljanjem procesima. Predstaviti će se mjerenje efikasnosti i efektivnosti procesa “BSC” metodom. Posebna pažnja je posvećena upravljanju rizicima koje predstavlja slabu tačku u većini ranijih izvješća GI-FUK.

Učesnici naprednog Stručnog seminara će sa postignutim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima, međunarodnim standardima, metodologijama i dobroj praksi moći da na adekvatan način unapređuju i dalje razvijaju sistem FUK-a na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Ciljevi seminara:

 • Unaprijeđenje znanja rukovodilaca u institucijama i preduzećima, koordinatora za FUK i drugih zainteresiranih učesnika na koji način održavati i unaprijediti sistem FUK-a.
 • Upoznavanje sa naprednim metodama određivanja ciljeva, mjerenja procesa i metodologijom procjene rizika.

Predavač:

Selim Ćemerlić, dipl.ing.

EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead auditor

Program seminara: 

 • Analiza primjene postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 • Plan otklanjanja uočenih nepravilnosti;
 • Postavljanje ciljeva metodom SMART;
 • Unapređenje upravljanja poslovnim procesima
 • Karakteristike poslovnih procesa
 • Mjerenje efektivnosti procesa BSC metodom
 • Revizija registra rizika;
 • Izvještavanje o sistemu FUK-a.

Dnevni raspored rada: 

 • 10.04.2019. od 10,00 – 16,00 sati
 • 11.04.2019. od 10,00 – 16,00 sati
 • 12.04.2019. od 09,00 – 11,00 sati

Kotizacija za stručno usavršavanje: 350KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Način prijave na seminar:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 545. 

Instrukcije za uplate iz BiH:       

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 1401010014117413

Instrukcije za inozemne uplate:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22