ZLATIBOR, 03.- 05.10.2018. “UPRAVLJANJE RIZICIMA OD OSNOVA DO EUROPSKIH STANDARDA”

Informacije o kursu

Svrha stručnog usavršavanja je da rukovodioci, koordinatori, članovi tima za finansijsko upravljanje i kontrolu unaprijede svoje vještine i znanja da budu u stanju provesti i kontinuirano unapređivati aktivnosti vezane za sistemski pristup uspostavljanja, provođenja i razvoja FUK-a korisnika javnih sredstava. 

Seminar će vas upoznati sa metodama i tehnikama za upravljanje rizicima što obuhvata: prepoznavanje rizika, analizu rizika, procjenu znaĉaja pojedinog rizika i provoĊenje mjera za smanjenje i neutralisanje rizika. Edukacijom se pojašnjavaju elementi procjene rizika u skladu sa zahtjevima FUKa i novih revizija standarda ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013, ISO 31000 te uvježbava praktično provođenje metodologije procjene.

Program seminara:

  •  Upravljanje rizicima od osnova do europskih standarda;
  •  Izazovi u naĉinu primjene zakonodavnog okvira za Finansijsko upravljanje i kontrole;
  •  Identifikacija rizika u poslovnim procesima i aktivnostima u okviru procesa;
  •  Politike i procedure (Registar propisa);
  •  Upravljanje rizicima (definicije hazarda/slabosti i rizika, procjena rizika, registar rizika, rangiranje rizika, tretman rizika);
  •  Izvještavanje o FUK-u i Izjava o odgovornosti;
  •  PrilagoĊavanje organizacije za savremeno upravljanje FUK-om,
  •  UnapreĊenje procesa interne i eksterne komunikacije.

Način rada:
Radionica je visoko interaktivna i pretpostavlja uključivanje u rad svakog učesnika, razmjenu iskustava i dobre prakse.

Metode rada su: Rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Dnevni raspored rada:

03.10.2018. od 10,00 – 16,00 sati

04.10.2018. od 10,00 – 16,00 sati

05.10.2018. od 09,00 – 11,00 sati

Predavač:
Selim Ćemerlić, dipl.ing.
EOQ menadžer/auditor kvaliteta
IRCA Lead auditor

VAŠ INTERQUALITY TIM!

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

E-5498 Zlatibor Upravljanje rizicima od osnova do europskih standarda 03.-05.10.2018

E-5498 Prijavnica za seminar Zlatibor, 03.- 05.10.2018