UNAPREĐENJE ZNANJA I VJEŠTINA U UREDSKOM POSLOVANJU

Informacije o kursu

Kancelarijsko poslovanje je djelatnost djelatnost od koje zavisi uspješan rad organa i organizacija. Osigurava uslove za rad organa i organizacija, priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija. Kancelarijsko poslovanje nije samo sebi cilj, ono služi da se osnovni poslovi pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i završe.

Seminar prati informatizaciju procesa elektronskog upravljanja dokumentima kroz sve njegove faze. Naglasak je na primjeni  elektronskog poslovanja na kojem danas leži kancelarijsko i arhivsko poslovanje kao i komunikaciju elektronskom poštom.

Informacijski sistemi za upravljanje dokumentacijom i arhivskom građom u elektronskom obliku predstavljaju rješenje problema i omogućuju jednostavan i brz pristup dokumentima pohranjenim u sistemu, pretraživanje dokumenata kao i mogućnost definisanja prava pristupa pojedinim vrstama dokumenata.

Edukacijom se pojašnjavaju elementi organizacijske klime, norme, vrijednosti, očekivanja, poslovna komunikacija, saradnja i rad u timu, stvaranja odnosa sa drugima, reagovanje u konfliktnim situacijama, vođenje i motivisanje, efikasno upravljanje stresom  u savremenom radnom okruženju i procedure koje utiču na ponašanje zaposlenika na radnom mjestu.

Predavači:

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer kvaliteta/okoliša i IRCA lead auditor

Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

Program seminara:

  • Jačanje transferzalnih vještina u praksi;
  • Administrativne poslovne vještine i znanja;
  • Osnove poslovne komunikacije
  • Komunikacija u timovima
  • Komunikacija u pisanom obliku
  • Komunikacija s strankama, partnerima i saradnicima;
  • Planiranje, izrada i prezentacija;
  • Upotreba faksimila.

Dnevni raspored rada

20.12.2017. Srijeda              12:00 – 18:00

21.12.2017. Četvrtak            09:00 – 16:00

22.12.2017. Petak                09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara, izradu praktičnih vježbi i upitnika.
Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.
Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.
Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

 

Prijave poslati do 14.12.2017. Više informacija na linku ispod

Kancelarijsko-arhivsko poslovanje 20.-22.12.2017 Vlasic