UNAPREĐENJE PROCESA PRUŽANJA USLUGA KORISNICIMA KROZ UČINKOVITOST KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA

Informacije o kursu

Iz dugogodišnje i bogate prakse u edukaciji širokog spektra zaposlenika, uvidjeli smo sve veću potrebu za realiziranjem tema koje će doprinijeti uspostavljanju skladnih poslovnih odnosa, lakšem i efikasnijem obavljanju poslova u procesu pružanja usluga i ostvarivanju boljih rezultata rada i zadovoljstva kupaca/stranaka/građana i zaposlenika. Unapređenje procesa pružanja usluga je skup aktivnosti koji, direktno ili indirektno, djeluju na učesnike u procesu razmjene informisanjem, obučavanjem, savjetima I podsticajima s ciljem prilagođavanja, olakšica, ubrzanja i učinaka procesa pružanja usluga.

Uspješnim organizacijama ponašanje prodajnog osoblja na radnome mjestu i odnos spram kupaca i saradnika, ne prepušta se slučaju, niti slobodnom izboru pojedinaca. Utvrđivanje standarda, odnosno kodeksa ponašanja i stalno podizanje nivoa kulture rada prodajnog osoblja, predstavlja veoma bitnu komponentu u razvojnim planovima organizacije.

Ciljevi seminara:

  • Usvajanje i usavršavanje potrebnih poslovnih kompetencija s ciljem učinkovitijeg snalaženja u realizaciji procesa pružanja usluga.
  • Usavršti metode i tehnike uspješne poslovne prodajne komunikacije, upravljanje vremenom i stresom.
  • Upoznavanje sa pojmom emocionalna Inteligencija i razvijanje vještina emocionalne pismenosti.

Predavač:

Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Menadžer/Lead Auditor kvalitete
CIS Information Security Manager

Program seminara:

  • Organizacija rada – unapređenje procesa pružanja usluga (procesni pristup – mapiranje procesa pružanja usluga);
  • Jačanje i razvoj komunikacijskih vještina i interaktivna komunikacija i motivacija;
  • Primjenjive komunikacijske tehnike;
  • Asertivno ponašanje i komunikacija;
  • Važnost povratne informacije – feedback spram korisnika usluga;
  • Dokumentovanje interne i eksterne komunikacije u procesu pružanja usluga.
Dnevni raspored rada:
23.05.2018.  Srijeda                10:00 – 16:00
 24.05.2018. Četvrtak               09:00 – 16:00
25.05.2018. Petak                    09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

E-5482 Prospekt seminara Dubrovnik 23.-25.05.2018 Rev1