STRUČNO USAVRŠAVANJE “ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I ARHIVSKOM GRAĐOM”

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju!

“Svi poslovni poduhvati danas se nadmeću u dva svijeta:

u realnom svijetu opipljivih i u virtualnom svijetu informacija”

Savremeno poslovanje, kao jedan od glavnih uvjeta za uspješnost, postavlja brzi dohvat i korištenje prave informacije.

Informacijski sistemi za upravljanje dokumentacijom i arhivskom građom u elektronskom obliku predstavljaju rješenje navedenog problema i omogućuju jednostavan i brz pristup dokumentima pohranjenim u sistemu, pretraživanje dokumenata kao i mogućnost definisanja prava pristupa pojedinim vrstama doumenata.

Seminar prati informatizaciju procesa elektronskog upravljanja dokumentima kroz sve njegove faze. Naglasak je na primjeni novih tehnologija na kojima danas leži kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

Ciljevi seminara:

  • Unaprijediti proces izrade dokumenata.
  • Smanjenje neproduktivnog vremena u traženju dokumenata.
  • Podizanje nivoa kvalitete stručnih i administrativno-tehničkih poslova.
  • Razvijanje komunikacijskih vještina i snalaženje u kriznim situacijama.

Program usavršavanja: 

  • Elektronska organizacija kancelarijskog i arhivskog poslovanja;
  • Elektronsko upravljanje dokumentacijom;
  • Selekcija, pohranjivanje i čuvanje dokumenata i podataka u skladu sa propisima;
  • Novi trendovi informatizacije registraturne i arhivske građe;
  • Metode, tehnike i strategije za prevenciju i efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu.
  • Osnove informacijske sigurnosti. 

Dnevni raspored rada:

31.01.2019. četvrtak od 10,00 – 16,00 sati

Način rada:

Stručno usavršavanje je visoko interaktivan proces i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje. Nastava je zanimljiva, raznolika i dinamična. Stalno je intelektualno poticajna za sve učesnike.

Predavači:

mr. Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ Menadžer i Vodeći auditor kvaliteta. CIS Information Security Manager

Selim Ćemerlić, dipl.ing.

EOQ Menadžer i Vodeći auditor kvaliteta, okoliša, sigurnosti

Kotizacija za učešće na Seminaru

150,00 KM bez uključenog PDV-a.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama,  ručak, nastavnu dokumentaciju i Uvjerenja o usavršavanju. Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust. Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar ili nakon izvršene usluge.

Banka:                        SBERBANK BH DD

Račun broj:            140 101 001 411 7413

ID broj:                             4201044570009

PDV broj:                           201044570009

Gdje možete dobiti više informacija?

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo

Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71210 Ilidža-Sarajevo

Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;

Mob: + 387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba

Voditeljica seminara: mr. Zineta Ćemerlić, prof.

E-5514 Prospekt E-upravljanje dokumentacijom-arhivom 31.01.2019

E-5514 Prijavnica E-upravljanje dokumentacijom-arhivom 31.01.2019