STRUČNI SEMINAR “Kreiranje i primjena politika i procedura upravljanja informacionom sigurnošću u poslovanju” DUBROVNIK GRAND HOTEL PARK 13. – 15. 02. 2019

Informacije o kursu

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru “Kreiranje i primjena politika i procedura upravljanja informacionom sigurnošću u poslovanju”, koji će se održati u Dubrovniku u periodu 13.-15.02.2019. godine u Grand Hotel Park.

PRIJAVE NA SEMINAR POSLATI DO 09.02.2019.

PROSPEKT Seminara Dubrovnik 13.-15.02.2019

PRIJAVNICA Seminara Dubrovnik 13.-15.02.2019

SEMINAR JE NAMJENJEN:

Zaposlenima u organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlasti (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa), institucijama koje vrše javna ovlaštenja, javnim preduzećima, sudovima, NGO, privrednim društvima i drugim pravnim licima koji učestvuju u procesima uredskog poslovanja.

CILJEVI SEMINARA:

  • Upoznati učesnike sa usvojenom Politikom upravljanja IS.
  • Upoznati učesnike sa metodologijom izrade Politika i procedura IS.
  • Razvijanje svijesti o značaju uspostave sistema upravljanja IS.
  • Unaprijeđenje znanja učesnika kako i na koji način primjeniti sigurnosne mjere za zaštitu podataka i informacija.

PROGRAM SEMINARA:

  • Stanje i organizacijski izazovi za uspostavu procesa upravljanja informacionom sigurnošću;
  • Kreiranje i primjena politika i procedura upravljanja IS;
  • Uspostavljanje interoperabilnosti na svim nivoima;
  • Edukacija i razvoj sigurnosne kulture;
  • Savremene poslovne komunikacijske vještine.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU: 320,00 KM u cijenu nije uključen PDV.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama,  nastavnu dokumentaciju i Uvjerenja o usavršavanju.

Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar.

Banka:                       SBERBANK BH d.d.

Račun broj:            140 101 001 411 7413

ID broj:                             4201044570009

PDV broj:                           201044570009

Rješenje broj:            065-Reg-17-001737

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;

Mob: + 387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba

www.interquality.ba