Seminar/Radionica: „IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE“ Sarajevo, 14. 02. 2020. „HOTEL HOLLYWOOD“

Informacije o kursu

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru/Radionici:

 IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 Sarajevo, 14. 02. 2020.

 „HOTEL HOLLYWOOD“

Rok za prijavu: 12. 02. 2020.

E-5574-2 Prospekt Sarajevo 14.02.2020 Izvrsenje_budzeta_institucija_BiH

E-5574-2 Prijavnica 14.2.2020 Izvrsenje_budzeta_institucija_BiH

 

SVRHA SEMINARA/RADIONICE:

Zaposleni, koji rade na finansijsko-knjigovodstvenim (računovodstvenim)  poslovima, rukovoditelji Odsjeka/Odjela za finansijsko-knjigovodstvene (računovodstvene) poslove i interni revizori da:

 • unaprijede svoja znanja, otklone nejasnoće, upoznaju se za greškama kod popunjavanja obrazaca, nedostacima u analizama tekućih rashoda, kapitalnih izdataka i u godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta.
 • sa stečenim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećom zakonskom, podzakonskom regulativom i primjerima dobre prakse, moći će provesti sve aktivnosti koje su neophodne za tačno popunjavanje propisanih obrazaca, dostavljanje traženih obrazloženja i informacija te fer i korektno prezentiranje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01. do 31.12. tekuće godine.

CILJEVI SEMINARA:

 • Upoznavanje sa zakonskom i podzakonskom regulativom na nivou BiH koja reguliše sastavljanje izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH kao i sa obrascima i načinom popunjavanja istih;
 • Upoznavanje sa modifikovanim računovodstvenim načelom nastanka događaja; standardnim budžetskim klasifikacijama (posebno sa fondovskom i funkcionalnom); popisom imovine, potraživanja i obaveza; usklađivanjem knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem; načinima zatvaranja pomoćnih i Glavne knjige trezora; obrazloženjima strukture troškova te najvažnijim uzrocima odstupanja izvršenja budžeta od odobrenog budžeta;
 • Upoznavanje sa nejasnoćama i greškama kod popunjavanja Obrasca br 1-Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama; Obrasca 6-Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava i Obrasca 6/1-Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
 • Bolje razumjevanje zadataka, uloge i odgovornosti budžetskih korisnika u procesu finansijskog izvještavanja o izvršenju budžeta institucija BiH, aktivnostima koje je potrebno preduzeti da se problemi i greške prevaziđu i otklone te da se  fer i korektno prezentiraju godišnji izvještaji o izvršenju budžeta.

PROGRAM SEMINARA:

 • Zakonska i podzakonska regulativa na nivou BiH koja reguliše sastavljanje izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH;
 • Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH;
 • Budžetsko računovodstveno polje,fondovska i funkcionalna klasifikacija;
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH (zatvaranje pomoćnih i glavne knjige, aktivnosti u modulu dugotrajne imovine, COFOG kontrola rashoda);
 • Nejasnoće i greške kod popunjavanja Obrasca br 1-Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama;
 • Nejasnoće i greške kod popunjavanja obrazaca: Obrazac 6 i Obrazac 6/1;
 • Zabilješke koje objašnjavaju bilansne pozicije Bilansa stanja;
 • Ostale najčešće greške prilikom popunjavanja obrazaca;
 • Analiza troškova zaposlenih po članu Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH;
 • Analiza stalnih sredstava u obliku stvari i prava po članu Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH;
 • Analiza tekućih rashoda i kapitalnih izdataka;
 • Nova Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva („Službeni glasnik BiH“, broj 56/19);
 • Nedostaci u godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta.

PREDAVAČ:

Milinko Kovač, dipl.oec.

Certifikovani računovođa

Certificirani predavač Agencije za državnu službu BiH

DNEVNI RASPORED RADA:

 1. 02. 2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

150,00 KM bez PDV-a

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, ručak, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

NAČIN PRIJAVE:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 12. 01 2020. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:   

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!