SARAJEVO, 28.-29.10.2020. STRUCNI SEMINAR „SUVREMENI PRISTUP PRACENJU I OSTVARIVANJU PERFORMANSI s posebnim osvrtom na finansijsko upravljanje i kontrolu“

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge). 

STRUCNI SEMINAR

„Suvremeni pristup praćenju i ostvarivanju performansi

s posebnim osvrtom na finansijsko upravljanje i kontrolu“ 

Sarajevo, 28. – 29. 10. 2020. 

HOTEL „HOOLYWOOD“

Rok za prijavu: 23. 10. 2020.

E-5589 PROSPEKT Sarajevo Savremeno pracenje performansi 28.- 29.10.2020

E-5589 PRIJAVNICA Sarajevo Savremeno pracenje performansi 28.-29.10.2020

  Sposobnost organizacije da kontinuirano stiče nova znanja, i  brzo prevede stečena znanja u akciju, predstavlja njenu vrhunsku poslovnu konkurentnu prednost.”

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom seminaru!

Sve uspješne organizacije vrše kontinuirano unapređenju kvaliteta poslovnih procesa i poboljšanje individualnih i kolektivnih performasi, sa ciljem kreiranja efikasnog i stimulativnog radnog okruženja.

Individualne i organizacijske performanse (izvedba, učinak) veoma su važne za uspješnu realizaciju poslovnih ciljeva. Učinkovita upotreba vremenskih, a samim time i finansijskih resursa, osnovna je odrednica uspješnih organizacija.

Direktori/rukovodioci/menadžeri trebaju biti u mogućnosti da kontinuirano prate i mjere stepen učinkovitosti  svojih suradnika (zaposlenika), ali i pružaju adekvatne povratne informacije o tome, kako bi se unaprijedila organizacijska efikasnost.

CILJEVI SEMINARA:

 • Ponuditi osnovne informacije iz oblasti upravljanja performansama u suvremenim uvjetima poslovanja.

 • Unaprijediti postojeće vještine učesnika seminara za kvalitetnije i efikasnije upravljanje individualnim i organizacijskim performansama.

 • Osposobiti učesnike seminara da kvalitetnije vrše upravljanje performansama sa ciljem finansijski učinkovitog poslovanja.

 • Unaprijediti sistem FUK-a na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. 

PREDAVAČI:

Lejla Softić, dipl. oec.

Konsultantica

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ Lead Auditor /QM kvaliteta – CIS Information Security Manager 

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Važnost praćenja performansi za uspješnost organizacije;

 • Mjerenje organizacijskih performansi;

 • Kontrolno okruženje, zakonski okvir i primjena finansijskog upravljanja i kontrole;

 • Značaj i metode procjenjivanja performansi zaposlenika;

 • Uticaj povratne informacije na radni učinak.

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 28.10.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 29.10.2020. radni dio od 09,00 – 12,00 sati

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

230,00 KM bez PDV-a

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, ručak, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 23.10.2020. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!