STRUČNO USAVRŠAVANJE “PRODAJNE TEHNIKE SA TEŽIŠTEM NA CROSS-SELLING & UP-SELLING TEHNIKE”

Informacije o kursu

E-5516 Prospekt Sarajevo-Prodajne-tehnike-31.01.2019.pdf

E-5516 Prijavnica Prodajne tehnike Sarajevo 31.01.2019

Iz dugogodišnje i bogate prakse u edukaciji prodajnog osoblja, uvidjeli smo da, usprkos raširenosti i sveprisutnosti prodaje, i danas nailazimo na mnoge nepoznanice, pogrešna shvaćanja i nerazumijevanja prodaje.

Prodajno osoblje se svakodnevno susreće sa zahtjevima za promjene, čije uspješno savladavanje i usvajanje novih znanja treba da predstavlja izazov, a efikasna primjena novih znanja i tehnika prodaje će svakako povećati zadovoljstvo zaposlenih, kupaca i partnera.

Poticanje uspješnosti prodaje trajna je briga svog prodajnog osoblja, a uključuje aktivnosti kontinuiranog učenja, motivacije, kreativnosti i na kraju rezultata uspješnosti procesa prodaje. 

Ciljevi Seminara: 

 • Unapređenje prodajnog procesa;
 • Usavršavanje prodajnih vještina i tehnika, s posebni osvrtom na primjenu CROSS-SELLING i UP-SELLING prodajnih tehnika,
 • Prevazilaženje prepreka uspješnoj prodajnoj komunikaciji, minimiziranje konfliktnih situacija s kupcima i
 • Podizanje nivoa svjesnosti prodajnog osoblja.

Program stručnog usavršavanja: 

 • Važnost prodaje i misija prodavača;
 • Dobrodošlica kupcu– Prvi utisak;
 • Istraživanje potreba kupaca (Customer Insight fokus);
 • Metodologija predstavljanja proizvoda;
 • Vođenje procesa pregovaranja;
 • Proaktivni pristup potrebama kupca: Cross-Selling i/ili Up-selling, Feedback forma;
 • Sklapanje ugovora-narudžbe: Prodaja komplementarnih proizvoda, dodatna prodaja;
 • Mjerenje, ocjena i analiza zadovoljstva kupaca;
 • Feedback učesnika;
 • Radionice: – Stavljanje u uloge prodavač-kupac sa analizom;

– Stimulacija prodavača, načini stimulacije, destimulacije, postizanja win-win situacije.

 Dnevni raspored rada:

31.01.2019. četvrtak  od 10,00 – 16,00 sati

Način rada:

Seminar je interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog učesnika u bilo kojem trenutku.

Od metoda primjenjuju se: izrada praktičnih vježbi i zadataka, rješavanje konkretnih problema – Simulacija situacija; uključivanje ličnih primjera i međusobna razmjena praktičnih iskustava i primjera dobre prakse, predavanja, diskusije, individualni i timski rad, Igranje uloga, Radionice.

Predavač:

Ismet Kapo, dipl.ecc.

Certificirani Trener prodajnih vještina

Kotizacija za učešće na Seminaru: 150,00 KM bez uključenog PDV-a.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama,  ručak  nastavnu dokumentaciju i Uvjerenje o usavršavanju – Certifikat. Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust. Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar ili nakon izvršene usluge.

Podatci za plaćanje:

Banka:                        SBERBANK BH DD

Račun broj:            140 101 001 411 7413

ID broj:                             4201044570009

PDV broj:                           201044570009

Stručno usavršavanje za prodajno osoblje