PRAKTIČNA PRIMJENA POLITIKE UPRAVLJANJA INFORMACIONOM SIGURNOŠĆU U DRŽAVNOJ UPRAVI

Informacije o kursu

Politika informacione sigurnosti je hijerarhijski strukturiran skup dokumenta informacone sigurnosti koji predstavlja temelj za implementaciju sistema informacione sigurnosti. Dokumente politike informacione sigurnosti možemo podijeliti na krovne, provedbene i izvršne te standarde i  preporuke. Informaciona sigurnost na ovom seminaru obrađuje se na način kakav je danas prihvaćen u razvijenim zemljama svijeta i koji osigurava usklađenost s konceptom informacione sigurnosti NATO-a i EU. Sistem informacione sigurnosti obuhvaća ljude, procese, organizaciju i tehnologiju. Taj se sistem sastoji od uravnoteženog skupa sigurnosnih mjera: sigurnosne provjere osoblja, fizičke sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti informacijskih sistema; te koordiniranog uvođenja formalnih procedura poput procjene rizika, certifikacije osoblja i uređaja, kao i akreditacije tehničkih sistema za primjenu u određenom segmentu poslovnog procesa državne uprave.

Ciljevi seminara:

  • Upoznati učesnike sa usvojenom Politikom upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Bosne i Hercegovine, za period 2017 – 2022. godine.
  • Upoznati učesnike sa metodologijom izrade Politike informacione sigurnosti.
  • Edukacijom se pojašnjava elementi implementacije Politike upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama BiH.

 

Predavači:

Zineta Ćemerlić, prof. Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

 

Program seminara:

  • Organizacijski zahtjevi EU i NATO u području informacione sigurnosti;
  • Stanje informacione sigurnosti u BiH;
  • Uspostavljanje interoperabilnosti na svim nivoima;
  • Upravljanje informacionom sigurnošću u državnim institucijama u BiH;
  • Proces organizacije i implementacije Politike informacione sigurnosti;
  • Edukacija i razvoj sigurnosne kulture.

 

Dnevni raspored rada:

21.03.2018. Srijeda              10:00 – 16:00

22.03.2018. Četvrtak            09:00 – 16:00

23.03.2018. Petak                09:00 – 11:00

 

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.
Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.
Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

Vaše prijave poslati do 15.03.2018.

Prospekt seminara sa prijavnicom dostupan na linku ispod.

Praktična primjena Politike upravljanja informacionom sigurnošću, Dubrovnik 21.-23.03.2018