NOVO: Baška Voda, 17. – 19. 04. 2019. „UTICAJ MENADŽMENTA I REAKCIJA NA KRIZNE SITUACIJE“

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako upravljati organizacijom u složenom radnom okruženju! 

UTICAJ MENADŽMENTA I REAKCIJA NA KRIZNE SITUACIJE

Baška Voda, 17. – 19. 04. 2019.

HOTEL „HORIZONT / SLAVIA“

PROSPEKT Baska Voda Krizni menadzment 17.-19.04.2019 LINK

PRIJAVNICA Krizni Menadzment 17.-19.04.2019 LINK

 STRUČNI SEMINAR NAMJENJEN ZA:

RUKOVODSTVO/MENADŽMENT državnih institucija na svim nivoima, strukture zakonodavne i izvršne vlasti, ministarstva, agencije, ustanove, zavodi, uprave, finansijske organizacije, javne i privatne kompanije, NGO i sve druge zainteresirane pravne subjekte i osobe.

ROK ZA PRIJAVU DO: 05.04.2019. do 14,00 sati.

Krizni menadžment, zbog karakteristika same krize, ima brojne specifičnosti, jer krizna situacija nastaje neočekivano. Mjere za rješavanje krize moraju hitno biti donijete a neka rješenja se donose u “hodu”.

Bilo bi idealno da se organizacije pripreme za sve vrste mogućih kriza, što je u praksi neizvodljivo. Zato je prvi korak u preventivnim aktivnostima da se utvrdi koji su to potencijalni činioci koji mogu da pogode organizaciju.

Cilj je da se identifikuju mogući činioci koji predstavljaju najveće prijetnje i koji treba da imaju prioritet u preventivnim naporima i planovima organizacije.

Potrebno je krizni menadžment prevesti u praktične, smislene i razumljive programe. 

CILJEVI SEMINARA:

 • Prepoznavanje krize i priprema za reakciju na krizu.
 • Upravljanje i provedba strategije djelovanja u kriznim situacijama.
 • Spoznaja značaja ljudskih potencijala u kriznim situacijama. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Šta je kriza i vrste kriza?
 • Kontekst organizacije;
 • Menadžment i organizacione promjene;
 • Uticaj menadžmenta na upravljanje krizom;
 • Strategije u kriznim situacijama;
 • Značaj inetrne i eksterne komunikacije u kriznim situacijama;
 • Primjena adekvatne metodologije za upravljanje rizicima;
 • Identifikacija, procjena i analiza, odgovor na rizike, praćenje i kontrola rizika;
 • Mjerenje fleksibilnosti organizacije.

PREDAVAČI:

 • Erdal Čorbo, dipl.ing.
 • Certificirani trener ©CCBH
 • Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta / CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 17.04.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 18.04.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 19.04.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE: 350KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite na:

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:       

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22