NEUM, 05.-07.09.2018. “KANCELARIJSKO ARHIVSKO POSLOVANJE- SAVREMENE VJEŠTINE”

Informacije o kursu

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje podrazumijeva, u prvom redu, rad koji se obavlja u organima i organizacijama sa ciljem da se registruje i prati tok radnog procesa te obezbjeđuje obavljanje osnovnih funkcija organa, odnosno, organizacija.
Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja. Uloga informacionog sistema je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. 
Seminar je nastao iz potrebe da se doprinese uspostavljanju skladnih poslovnih odnosa, lakšem i efikasnijem obavljanju poslova sa strankama/klijentima i ostvarivanju boljih rezultata rada i zadovoljstva stranaka. Uspjeh organizacije u velikoj mjeri po čiva na stepenu izgra đenosti odnosa sa strankama/klijentima, saradnicima i poslovnim partnerima. Ljudi vole raditi sa organizacijama koje osjete da se cijeni njihovo vrijeme i njihove potrebe.

      Program seminara:

 • Digitalizacija postojeće arhivske i registraturne građe;
 • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću podataka u digitalnom i papirnom obliku;
 •  Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe kod stvaratelja;
 • Savremene poslovne komunikacijske vještine;
 •  Primjena metoda za poboljšanje poslovne efikasnosti;
 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija.

    Predavači:

 • mr. Maja Vlaho,  PR Manager
 • Zineta Ćemerlić, prof.
  Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/
  sigurnosti
   

     Dnevni raspored rada

 • 05.09.2018. Srijeda          10:00 – 16:00
 • 06.09.2018. Četvrtak        09:00 – 16:00
 • 07.09.2018. Petak            09:00 – 11:00

    Način rada na seminaru:
Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

    Napomena za uvjete rezervacije i otkaza smještaja u Grand Hotelu Neum:
Radi ograničenog broja soba i špice sezone, ukoliko iz bilo kojeg razloga od strane prijavljenih učesnika dođe do otkaza rezervacije za smještaj, isti će se
morati fakturisati i naplatiti. 

VAŠ INTERQUALITY TIM!

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

E-5495 Neum Kancelarijsko-arhivsko-komunikacija05.-07.09.2018