NAPREDNI STRUČNI SEMINAR: „PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI S POSEBNIM OSVRTOM NA UPRAVLJANJE PROCESIMA, RIZICIMA I GODIŠNJE IZVJEŠTAVANJE“ Baška Voda, 19. – 21. 02. 2020. GRAND HOTEL „SLAVIA“

Informacije o kursu

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na naprednom stručnom seminaru! 

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI S POSEBNIM OSVRTOM NA UPRAVLJANJE PROCESIMA, RIZICIMA I GODIŠNJE IZVJEŠTAVANJE“ 

Baška Voda, 19. – 21. 02. 2020.

GRAND HOTEL „SLAVIA“

Rok za prijavu: 10. 02. 2020.

E-5575 Prospekt Baska Voda FUK 19.-21.02.2020

E-5575 Prijavnica Baska Voda FUK 19.-21.02.2020

SVRHA SEMINARA:

Unaprijeđenje vještina i znanja Rukovodioca organa, Koordinatora za FUK, članova tima za financijsko upravljanje i kontrolu, Rukovoditelja OJ i Koordinatora za rizike, da budu u stanju kontinuirano unapređivati i poboljšavati sistem FUK-a u složenom radnom okruženju!

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Imenovanim koordinatorima za FUK,
 • Rukovoditeljima i Članovima radnih grupa,
 • Rukovoditeljima OJ i
 • drugim zainteresiranim korisnicima javnih sredstava, javnim preduzećima i pravnim licima u većinskom državnom vlasništvu.

Učesnici naprednog Stručnog seminara će biti upoznati sa analizom uspostavljenog sistema FUK-a i potrebnim poboljšanjima u odnosu na primjenu COSO okvira, zakonske regulative.

Biti će razjašnjenje nejasnoće u vezi sa uspostavom procesne organizacije i upravljanjem procesima.

Biti će predstavljena izrada propisane dokumentacije za poslovne procese zahtjevane sistemom FUK-a.

Posebna pažnja je posvećena upravljanju rizicima i propisanoj metodologiji za njihovu procjenu. Kroz praktične primjere izraditi će se Registar rizika za strateške ciljeve i operativne poslovne procese.

Učesnici naprednog Stručnog seminara će sa postignutim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima, međunarodnim standardima, metodologijama i dobroj praksi moći da na adekvatan način unapređuju i dalje razvijaju sistem FUK-a na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

CILJEVI SEMINARA:

 • Unaprijeđenje znanja za praktičnu primjenu zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, na svim nivoima vlasti.
 • Unaprijeđenje sistema FUK-a u cilju poboljšanja načina upravljanja organizacijom.
 • Upoznavanje sa naprednim metodama određivanja ciljeva, mjerenja procesa i metodologijom procjene rizika. 

PROGRAM SEMINARA:

 • Praćenje i analiza primjene postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 • Uloga i značaj Izjave o (fiskalnoj) odgovornosti;
 • Primjena procesne organizacije i izrada Mape procesa
 • Izrada Registra rizika;
 • Izrada Plana odgovora na rizike
 • Izrada i realizacija Plana otklanjanja nepravilnosti;
 • Priprema i provođenje samoprocjene
 • Izrada Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju FUK-a. 

PREDAVAČ:

Selim Ćemerlić, dipl.ing.

EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead auditor

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 19.02.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 20.02.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 21.02.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije do 10.02,2020. godine na: e-mail: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546. 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:       

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!