Opatija, 27.-29.06.2018. Grand Hotel Palace, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE “ZAŠTITA I ČUVANJE ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE”

Informacije o kursu

Postizanje idealnog balansa znanja, kvaliteta i inovativnosti svih zaposlenika na svim nivoima i unaprijeđenje vještina i znanja, da budu u stanju provoditi i razvijati aktivnosti vezane za dalji napredak BiH u ispunjavanju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji.

Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja. Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim  nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Uspostavljanje, primijena i održavanje elektronskog sistema za izradu, obradu, pretragu, ahiviranje i zaštitu dokumenata i informacija “DMS”.

Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za ovlašteni način prikupljanja, obrade, korištenja te za čuvanje, sprječavanje i oporavak od gubitka, ili neovlaštenog objavljivanja podataka.

Ciljevi seminara:

 • Osigurati učinkovitu zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe,
 • Upoznavanje i primjena sa osnovama informacione sigurnosti u radu,
 • Upoznati učesnike kako i na koji način primjeniti sigurnosne mjere za zaštitu arhivske i registraturne građe.

Predavač:

 • Zineta Ćemerlić, prof.
  EOQ Menadžer/Lead Auditor kvalitete
  CIS Information Security Manager

Program seminara:

 • Digitalizacija postojeće arhivske i registraturne građe;
 • Opšti principi odabiranja arhivske građe i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
 • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću podataka u digitalnom i papirnom obliku;
 • Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe kod stvaratelja;
 • Model kontinuiteta arhivske građe.

Dnevni raspored rada:

 • 27.06.2018. Srijeda          10:00 – 16:00
 • 28.06.2018. Četvrtak        09:00 – 16:00
 • 29.06.2018. Petak            09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:
Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi.  

Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

 VAŠ INTERQUALITY TIM!

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

Prospekt E-5490 Opatija Kancelarijsko-arhivsko poslovanje 27.-29.06.20181