KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE: “ZAŠTITA I ČUVANJE ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE U PRAKSI”

Informacije o kursu

Najvrijedniji i najvažniji dokumenti koji nastaju u svakodnevnom poslovanju organa uprave, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, javnim preduzećima, svim pravnim subjektima i NGO, jednog dana postat će arhivskom građom.

Osim praktičnih razloga i interesa svakog stvaratelja, ovo je dodatni razlog da se briga o dokumentima započne od samog trenutka njihovog nastanka, kako bi se garantovalo da će nakon preuzimanja od strane državnog arhiva biti istinska, cjelovita „memorija naroda“ – arhivski izvori, kao najpouzdanija evidencija o prošlosti i o ljudskom stvaranju.

Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja.

Ciljevi Seminara:

  • Unaprijeđenje znanja učesnika koji se bave stvaranjem, upravljanjem, čuvanjem i brigom za arhivsku registraturnu građu.
  • Upoznavanje sa Modelom kontinuiteta arhivske građe.

Predavači:

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer i auditor kvaliteta/
Zineta Ćemerlić, prof. Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

Program seminara:

  • Arhivistika i arhivska služba;
  • Zaštita registraturne i arhivske građe kod stvaratelja;
  • Opšti principi odabiranja arhivske građe i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Vrste registraturnih dokumenata;
  • Model kontinuiteta arhivske građe;
  • Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe.;
  • Primjena informacionih tehnologija u arhiviranju.

Dnevni raspored rada:

30.05.2018. Srijeda              10:00 – 16:00
31.05.2018. Četvrtak            09:00 – 16:00
01.06.2018. Petak                09:00 – 11:00
Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.
Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.
Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.
Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

Prospekt seminara sa prijavnim obrascem na linku ispod. Vaše prijave poslati do 22.05.2018.

Zaštita i čuvanje arhivske i registraturne građe u praksi, Baska Voda 30.05.-01.06.2018