JAHORINA, 21.-22.07.2020. SEMINAR “ODNOSI S JAVNOŠĆU U SAVREMENOM POSLOVANJU – odnosi s medijima”

Informacije o kursu

SEMINAR

ODNOSI S JAVNOŠĆU U SAVREMENOM POSLOVANJU – ODNOSI S MEDIJIMA 

Jahorina, 21. – 22. 07. 2020. 

HOTEL „TERMAG“

Rok za prijavu: 14. 07. 2020.

E-5581-4 PROSPEKT Jahorina Odnosi s javnoscu-mediji 21.- 22.07.2020

E-5581-4 PRIJAVNICA Jahorina Odnosi s javnoscu-mediji 21.-22.07.2020_word

E-5581-4 PRIJAVNICA jahorina Odnosi s javnoscu-mediji 21.-22.07.2020_pdf

 Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom seminaru!

“Svi poslovni poduhvati danas se

nadmeću u dva svijeta:

u realnom svijetu opipljivih i u virtualnom svijetu informacija”

 

Odnosi s javnošću su komunikacijska i menadžerska funkcija kojom se pokreću, održavaju i unapređuje dobri odnosi između organizacije i njenog okruženja. Odnose s javnošću možemo odrediti kao upravljanje komunikacijama i odnosima radi izgradnje ugleda organizacije i dobrih odnosa sa ciljnom javnosti istog.
U pitanju je organizacijska funkcija koja podrazumijeva namjerno, planirano, osmišljeno, sistematično i kontinuirano uspostavljanje i održavanje razumijevanja između organizacije i njenog okruženja. To je ključ za učinkovitu komunikaciju u svim sektorima poslovanja, vlade, akademske zajednice i nevladinih organizacija. Odnosi s javnošću podrazumijevaju usmjerenost organizacije na javnost sa ciljem izgradnje pozitivnog stava i imidža. To je sistem kontinuiranog dvosmjernog komuniciranja.
Tako postavljena funkcija omogućava organizaciji da na pravi način kreira i distribuira svoju poruku ciljanoj javnosti i da utječe na njihove stavove, uvjerenja i mišljenja. Istovremeno, budući da se radi o dvosmjernom obliku komunikacije, odnosi s javnošću omogućuju i primanje poruka od ciljane javnosti.
 
SVRHA SEMINARA:
 • Unaprijediti vrijednosti i svrhu odnosa sa javnošću i kako unaprijediti način rada i odnose s medijima.
PROGRAM SEMINARA:
 • Odnosi s javnošću jučer, danas i sutra;
 • Profesija odnosi s javnošću, oblasti koje trebaju poznavati stručnjaci za odnose s javnošću;
 • Proces upravljanja odnosima s javnošću;
 • Mediji i odnosi s medijima – kanali komuniciranja:
 • Osnove odnosa s medijima,
 • Izravni, neizravni i reaktivni odnosi s medijima, struktura odnosa s medijima,
 • Forme komuniciranja s medijima,
 • Priprema konferencije za novinare,
 • Smjernice za rad s medijima
 • Osobni odnosi s javnošću – Personal Public Realtions – PPR;
 • Pravna pitanja odnosa s javnošću;
 • Etika u odnosima s javnošću;
 • Krizno komuniciranje.
PREDAVAČ:
Zineta Ćemerlić, prof., EOQ menadžer/Lead auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager
DNEVNI RASPORED RADA:
 • 21.07.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
 • 22.07.2020. radni dio od 09,00 – 12,00 sati
KOTIZACIJA ZA SEMINAR:
230,00 KM bez PDV-a
Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.
NAČIN PRIJAVE:
Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 14.07.2020. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546.
 NAPOMENA: Broj učesnika za smještaj ograničen.
 INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:       
SBERBANK BH d.d.
Račun broj: 140 101 001 411 7413
INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:
IBAN: BA 39-140 101 1200024669
SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!