SARAJEVO, 28.-29.10.2020. SEMINAR “ODNOSI S JAVNOŠĆU U SAVREMENOM POSLOVANJU – odnosi s medijima”

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom seminaru:

ODNOSI S JAVNOŠĆU U SAVREMENOM POSLOVANJU – ODNOSI S MEDIJIMA 

Sarajevo, 28. – 29. 10. 2020. 

HOTEL „HOLLYWOOD“

Rok za prijavu: 23. 10. 2020.

E-5588 PROSPEKT Sarajevo Odnosi s javnoscu-mediji 28.- 29.10.2020

E-5588 PRIJAVNICA Sarajevo Odnosi s javnoscu-mediji 28.-29.10.2020

“Svi poslovni poduhvati danas se

nadmeću u dva svijeta:

u realnom svijetu opipljivih i u virtualnom svijetu informacija”

 

Odnosi s javnošću su komunikacijska i menadžerska funkcija kojom se pokreću, održavaju i unapređuje dobri odnosi između organizacije i njenog okruženja. Odnose s javnošću možemo odrediti kao upravljanje komunikacijama i odnosima radi izgradnje ugleda organizacije i dobrih odnosa sa ciljnom javnosti istog.

U pitanju je organizacijska funkcija koja podrazumijeva namjerno, planirano, osmišljeno, sistematično i kontinuirano uspostavljanje i održavanje razumijevanja između organizacije i njenog okruženja. To je ključ za učinkovitu komunikaciju u svim sektorima poslovanja, vlade, akademske zajednice i nevladinih organizacija. Odnosi s javnošću podrazumijevaju usmjerenost organizacije na javnost sa ciljem izgradnje pozitivnog stava i imidža. To je sistem kontinuiranog dvosmjernog komuniciranja.

Tako postavljena funkcija omogućava organizaciji da na pravi način kreira i distribuira svoju poruku ciljanoj javnosti i da utječe na njihove stavove, uvjerenja i mišljenja. Istovremeno, budući da se radi o dvosmjernom obliku komunikacije, odnosi s javnošću omogućuju i primanje poruka od ciljane javnosti.

 

SVRHA SEMINARA:

 • Unaprijediti vrijednosti i svrhu odnosa sa javnošću i kako unaprijediti način rada i odnose s medijima.

PROGRAM SEMINARA:

 • Odnosi s javnošću jučer, danas i sutra;

 • Profesija odnosi s javnošću, oblasti koje trebaju poznavati stručnjaci za odnose s javnošću;

 • Proces upravljanja odnosima s javnošću;

 • Mediji i odnosi s medijima – kanali komuniciranja:

 • Osnove odnosa s medijima,

 • Izravni, neizravni i reaktivni odnosi s medijima, struktura odnosa s medijima,

 • Forme komuniciranja s medijima,

 • Priprema konferencije za novinare,

 • Smjernice za rad s medijima

 • Osobni odnosi s javnošću – Personal Public Realtions – PPR;

 • Pravna pitanja odnosa s javnošću;

 • Etika u odnosima s javnošću;

 • Krizno komuniciranje.

PREDAVAČI:

Maja Vlaho, dipl. novinar, PR Manager

Zineta Ćemerlić, prof. / EOQ menadžer/Lead auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

 • 28.10.2020. radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 29.10.2020. radni dio od 09,00 – 12,00 sati

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

230,00 KM bez PDV-a

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, ručak, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite do 23. 10.2020. na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 546.

 

 INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:       

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!