INTERAKTIVNA STRUČNA RADIONICA “PROCJENA I UNAPREĐENJE SISTEMA FUK-a I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ”

Informacije o kursu

Poštovane/i

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Interaktivnoj i stručnoj Radionici!

Svrha usavršavanja je da  rukovodioci, koordinatori i članovi tima za finansijsko upravljanje i kontrolu unaprijede svoje vještine i znanja i da budu u stanju kontinuirano unapređivati i poboljšavati sistem FUK-a.

Učesnici interaktivne stručne Radionice će biti upoznati sa uspostavom interne revizije u organizacijama koje ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije kao i sa načinom revidiranja organizacija koji ne ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije.

Učesnici interaktivne stručne Radionice će sa postignutim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima, međunarodnim standardima, metodologijama i dobroj praksi moći da na adekvatan način unapređuju i dalje razvijaju sistem FUK-a na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Ciljevi seminara:

  • Unaprijeđenje znanja rukovodilaca, kordinatora za FUK i drugih zainteresiranih učesnika na koje se odnose zahtjevi FUK-a sa održavanjem i unapređenjem sistema .
  • Upoznavanje sa načinom popunjavanja propisanih obrazaca za izvještavanje.

Program seminara:

  • Analiza primjene postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • Izrada i realizacija Plana otklanjanja nepravilnosti;
  • Uloga i značaj Izjave o (fiskalnoj) odgovornosti;
  • Primjena procesne organizacije i unapređenje upravljanja procesima
  • Pregled i revizija registra rizika;
  • Izrada Plana odgovora na rizike
  • Priprema i provođenje samoprocjene
  • Izrada Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju FUK-a.

 Dnevni raspored rada:

31.01.2019. od 09,00 – 16,00 sati

Način rada na Radionici: 

Radionica je visoko interaktivan proces i pretpostavlja uključivanje u rad svakog učesnika, izradu praktičnih vježbi i zadataka.

Predavači:

Ismet Kapo dipl.ecc.

Certificirani trener za financije

Selim Ćemerlić, dipl.ing.

EOQ menadžer/auditor kvalitete, IRCA Lead auditor

Kotizacija za stručno usavršavanje: 150,00 KM bez uključenog PDV-a.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, ručak, nastavnu dokumentaciju, i Uvjerenje o Usavršavanju – Certifikat.

Napomena: za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje se na osnovu Predračuna prema dostavljenoj Prijavnici za učešće:

Banka:                 SBERBANK BH d.d.

Račun broj:      140 101 001 411 7413

PDV broj:                     201044570009

 

E-5515 Prijavnica FUK-Sarajevo 31.01.2019 

5515 FUK Prospekt Sarajevo 31.01.2019