IMPLEMENTACIJA ODLUKE VIJEĆA MINISTARA O USVAJANJU POLITIKE UPRAVLJANJA INFORMACIONOM SIGURNOŠĆU

Informacije o kursu

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema.  Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema.

 

Ciljevi seminara:

 • Upoznati učesnike sa usvojenom Politikom upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Bosne i Hercegovine, za period 2017 – 2022. godine.
 • Upoznati učesnike o Zakonu i podzakonskim aktima za realiziranje Politike.
 • Edukacijom se pojašnjava elementi implementacije Politike upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama BOSNE i HERCEGOVINE te uvježbava praktična primjena pojedinih najznačajnijih kontrola.

Predavači:

Zineta Ćemerlić, prof. Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

 

Program seminara:

 • Upravljanje informacionom sigurnošću institucije;
 • Proces implementacije Politike;
 • Organizacija informacione sigurnosti;
 • Upravljanje imovinom;
 • Zaštita od zaposlenih;
 • Fizička zaštita od okoliša;
 • Upravljanje komunikacijama i operacijama;
 • Kontrola pristupa;
 • Nabavka, razvoj i održavanja informacionih sistema;
 • Upravljanje incidentima u informacionom sistemu;
 • Upravljanje poslovnim kontinuitetom;
 • Usklađivanje.

Dnevni raspored rada:
13.12.2017. Srijeda  10:00 – 16:00
14.12.2017. Četvrtak 09:00 – 16:00
15.12.2017. Petak     09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.
Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.
Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

Prijave poslati do 07.12.2017. Više informacija na linku ispod.

Implementacija odluke Vijeća Ministara o primjeni Politike Informacionom sigurnošću Dubrovnik 13.-15.12.2017

E-5466 Prijavnica Implementacija odluke VM Politika IS Dubrovnik 13.-15.12