Baška Voda 09.-11.03.2022. STRUČNI SEMINAR „UNAPREĐENJE PRIMJENE ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI, s posebnim osvrtom na upravljanje procesima i rizicima u sistemu  računovodstva i finansija i godišnje izvještavanje u praksi“

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako unaprijediti i primijeniti Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u sistemu računovodstva i finansija

STRUČNI SEMINAR:

Unapređenje primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, s posebnim osvrtom na upravljanje procesima i rizicima u sistemu  računovodstva i finansija i godišnje izvještavanje u praksi

BAŠKA VODA, 09. – 11. 03. 2022.

„GRAND HOTEL SLAVIA“

Rok za prijavu: 24. 02. 2022. do 12,00 sati

E-5618 PROSPEKT Baska Voda FUK 09.-11.03.2022.

E-5618 Prijavnica Baska Voda FUK 09.-11.03.2022.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Rukovodiocima organa,

 • Rukovodiocima OJ,

 • Imenovanim koordinatorima za FUK,

 • Članovi tima za FUK,

 • Koordinatorima za rizike,

 • Internim revizorima i zaposlenima u oblaasti finansija i računovodstva i drugim zainteresiranim korisnicima javnih sredstava, javnim preduzećima i pravnim licima u većinskom državnom vlasništvu

 

SVRHA SEMINARA:

Svrha usavršavanja je da Rukovodioci organa, rukovodioci OJ, Koordinatori za FUK, članovi tima za FUK, koordinatori za rizike, interni revizori i zaposleni u oblasti finansija i računovodstva unaprijede svoje vještine i znanja i da budu u stanju kontinuirano unapređivati i poboljšavati sistem FUK-a.

Učesnici Stručnog seminara će biti upoznati sa mogućnostima unapređenja i analizom uspostavljenog sistema FUK-a i u odnosu na primjenu COSO okvira, zakonske regulative. Biti će razjašnjenje nejasnoće u vezi sa uspostavom procesne organizacije i upravljanjem procesima. Biti će predstavljena izrada propisane dokumentacije za poslovne procese zahtjevane sistemom FUK-a. Posebna pažnja je posvećena upravljanju rizicima i propisanoj metodologiji za njihovu procjenu. Kroz praktične primjere izraditi će se Registar rizika za strateške ciljeve i operativne poslovne procese. Učesnici seminara će sa postignutim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima, međunarodnim standardima, metodologijama i dobroj praksi moći da na adekvatan način unapređuju i dalje razvijaju sistem FUK-a na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

CILJ SEMINARA:

 • Unaprijeđenje znanja za praktičnu primjenu zakona o FUK-u, na svim nivoima vlasti.

 • Unaprijeđenje sistema FUK-a u cilju poboljšanja načina upravljanja organizacijom.

 • Upoznavanje sa naprednim metodama određivanja ciljeva, mjerenja procesa i metodologijom procjene rizika.

 • Izrada Godišnjeg izvještaja  o FUK-u.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Unapređenja, praćenje i analiza primjene postojećeg sistema FUK-a;

 • Upravljačka odgovornost, uloga i značaj Izjave o (fiskalnoj) odgovornosti;

 • Primjena procesne organizacije i izrada Mape procesa;

 • Upravljanje rizicima i Izrada Registra rizika;

 • Izrada Plana (mjere/aktivnosti, rokovi i odgovorne osoba) odgovora na rizike;

 • Analiza Plana integriteta i mjera za unapređenje u odnosu na Registar rizika i Plan odgovora na rizike;

 • Priprema i provođenje samoprocjene (Primjer procjene FUK a u organizaciji u odnosu na načela / standarde internih kontrola COSO okvira);

 • Izrada Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju FUK-a.

 

 PREDAVAČ:

Amela Muftić, dipl.oec.

Ovlašteni interni revizor

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 08.03.2022. utorak

 • 03.2022. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U „GRAND HOTEL SLAVIA“ BAŠKA VODA:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 70,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 45,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,35 EUR.

 • Mogućnost korištenja besplatnog parkinga koji se nalazi ispred „HOTELA HORIZONT“.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela.

GRAND HOTEL SLAVIA

Obala Sv.Nikole 71.

21320, Baška Voda, R. Hrvatska
+385 21 604 890

www.hoteli-baskavoda.hr

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

INTERQUALITY uz Račun refundira troškove BAT testa za učesnike sa BH pasošima, na seminaru.

Detaljne informacije oko puta dobiti ćete nakon vaše prijave.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna/Računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

 

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 24.02.2022. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!