BAŠKA VODA, 09. – 11. 03. 2022. STRUČNI SEMINAR: „UČINKOVITOM INTERNOM I EKSTERNOM KOMUNIKACIJOM do uspješne realizacije poslovnih procesa u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i poslovima zaštite podataka“

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako unaprijediti kompetencije u internoj i eksternoj komunikaciji s ciljem odgovornog obavljanja aktivnosti u poslovnim procesima!

STRUČNI SEMINAR:

Učinkovitom internom i eksternom komunikacijom do uspješne realizacije poslovnih procesa u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i poslovima zaštite podataka

BAŠKA VODA, 09. – 11. 03. 2022.

 „GRAND HOTEL SLAVIA“

 Rok za prijavu: 24. 02. 2022. do 12,00 sati

E-5617 PROSPEKT Baska Voda Komunikacija 09.-11.03.2022.

E-5617 Prijavnica Baska Voda Komunikacija 09.-11.03.2022.

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • svim zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima,

 • ministrima, direktorima, rukovodiocima na svim nivoima, menadžerima, HR menadžerima, zaposlenicima svih profila, administrativnim djelatnicima, policijskim službenicima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, finansije, pravo, javne nabavke, šalterskim službenicima,

 • za sve zaposlene koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i unapređenje kvalitete rada.

 

SVRHA SEMINARA:

Seminar je nastao je iz potrebe da se doprinese unapređenju profesionalnog razvoja, kontinuiranog procesa usavršavanja zaposlenika i zaštite integriteta zaposlenih s ciljem  postizanja uspješnosti svih zaposlenika, a samim tim i uspješnosti organizacije.

Znanje, kao potencijal ljudskog kapitala, postaje novi ključni element poslovanja i napretka organizacije. Iz tog razloga organizacije moraju biti svjesne važnosti ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje kvalitetnih kadrova, sistem ocjenjivanja osoblja kao i njihovih rezultata rada te nagrađivanje kvalitetnih kadrova.

Ključ uspješne poslovne komunikacije vodi do ekonomičnosti u izvršavanju posla, povećava timsku povezanost, te međusobnu saradnju.

Edukacija zaposlenika predstavlja savremeni način usvršavanja rada svake organizacije.

Seminar je namijenjen svima koji žele da unaprijede komunikacijaske kompetencije sa ciljem uspješne realizacije poslovnih procesa, jačanja odgovornosti rukovodstva i zaposlenika, međusobne saradnje, u svrhu ostvarenja postavljenih poslovnih ciljeva.

Sve su organizacije stvorene i organizirane putem komunikacijskog procesa, a održavaju ih ljudi koji međusobno komuniciraju. Organizacija je, dakle kontekst u kojem se odvija komunikacija. No, ona je i više od toga. Ona je također kontekst koji djelomično određuje šta se i kako se komunicira. Bez interne i eksterne komunikacije ne mogu postojati organizacije, sve organizacije žele ostvariti uspješnu komunikaciju.

Razvoj komunikacijskih vještina i odnosa s ljudima postao je sastavni dio cjelokupnog razvoja organizacije. S obzirom da je komunikacija sveprisutna predstavlja vrlo važnu ulogu u procesu poslovanja.

Komunikacija u organizacijama znači prijenos informacija, ideja, stavova i razmišljanja između članova organizacije s ciljem utjecanja na ponašanje i djelovanje te je značajna za ukupni organizacijski uspjeh.

Kvalitetna interna i eksterna komunikacija rezultira povećanom efikasnošću, većom kvalitetom usluga i proizvoda, povećanom razinom inovacija, većom motivacijom zaposlenika te smanjenim ukupnim troškovima. Kvaliteta komunikacije s nadređenima i razmjena informacija sa zaposlenicima pozitivno koreliraju s nekim mjerama ukupne organizacijske uspješnosti.

CILJ SEMINARA:

Unapređenje komunikacijskih kompetencija i jačanje svjesnosti o odgovornosti u poslovanju.

PROGRAM SEMINARA:

 • Kontekst i struktura poslovne komunikacije:

 • Zahtjevi poslovanja, radni zadaci i prilagođavanje promjenama;

 • Osnovne funkcije komunikacije;

 • Kanali interne i eksterne komunikacije;

 • Tehnike i metode interne/eksterne komunikacije;

 • Komunukacija u krizi;

 • Stategija internih/ i eksternih komunikacija;

 • Komunikacijske mreže;

 • Razvoj komunikacijskih kompetencija.

 • Razvoj emocionalne inteligencije;

 • Smjernice za poboljšanje komunikacije.

PREDAVAČ:

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta

CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 08.03.2022. utorak

 • 03.2022. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U „GRAND HOTEL SLAVIA“ BAŠKA VODA:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 70,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 45,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,35 EUR.

 • Mogućnost korištenja besplatnog parkinga koji se nalazi ispred „HOTELA HORIZONT“.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela.

GRAND HOTEL SLAVIA

Obala Sv.Nikole 71.

21320, Baška Voda, R. Hrvatska
+385 21 604 890

www.hoteli-baskavoda.hr

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

INTERQUALITY uz Račun refundira troškove BAT testa za učesnike sa BH pasošima, na seminaru.

Detaljne informacije oko puta dobiti ćete nakon vaše prijave.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna/Računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

 

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 24.02.2022. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!