BAŠKA VODA, 17.- 19.10.2018. “OSNOVE INFORMACIONE SIGURNOSTI U UREDSKOM POSLOVANJU”

45

0

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog oslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema. Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za […]
Vidi više
E-5445-1 Slika
ZLATIBOR, 03.- 05.10.2018. “UPRAVLJANJE RIZICIMA OD OSNOVA DO EUROPSKIH STANDARDA”

40

0

Svrha stručnog usavršavanja je da rukovodioci, koordinatori, članovi tima za finansijsko upravljanje i kontrolu unaprijede svoje vještine i znanja da budu u stanju provesti i kontinuirano unapređivati aktivnosti vezane za sistemski pristup uspostavljanja, provođenja i razvoja FUK-a korisnika javnih sredstava.  Seminar će vas upoznati sa metodama i tehnikama za upravljanje rizicima što obuhvata: prepoznavanje rizika, […]
Vidi više
Rizici1
ZLATIBOR, 03.- 05.10.2018. “STANDARDI, PROPISI I SAVREMENI ALATI U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU”

55

0

Kancelarijsko poslovanje je ključna djelatnost od koje zavisi uspješan rad organa i organizacija. Ono osigurava uslove za rad organa i organizacija, priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija. Kancelarijsko poslovanje nije samo sebi cilj, ono služi da se osnovni poslovi pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i završe. Seminar prati informatizaciju procesa […]
Vidi više
Slika web
ISO 14001:2015 NOVA REVIZIJA STANDARDA

636

0

NOVA REVIZIJA ISO 14001:2015   15.09.2015. je objavljena revizija međunarodnog standarda za Sistem upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015. ISO 14001:2015 predstavlja treću reviziju standarda ISO 14001 i prvu cjelovitu reviziju standarda nakon prvog izdanja. Revizija standarda je usmjerena na razvoj održivog poslovanja uvođenjem koncepta „životnog ciklusa proizvoda i usluga“, povećanjem očekivanja zainteresiranih strana i drugim zahtjevima. Glavna novina koju […]
Vidi više
iso 14001

Showing 1-4 of total 4 courses