NEUM, 09. – 11. 03. 2022. STRUČNI SEMINAR: „EUROPSKI MODEL UREDSKOG POSLOVANJA: Poslovno dopisivanje, komunikacija i korespondencija“

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da unaprijedite postojeći okvir uredskog/kancelarijskog poslovanja (poslovno dopisivanje, poslovna komunikacija i korespondencija) sukladno europskim praksama!

STRUČNI SEMINAR:

EUROPSKI MODEL UREDSKOG POSLOVANJA:

Poslovno dopisivanje, komunikacija i korespondencija”

MEUM, 09. – 11. 03. 2022.

 „HOTEL VAPORE“

 Rok za prijavu: 24. 02. 2022. do 12,00 sati

E-5619 Prospekt Neum EU Model uredskog poslovanja 09.-11.03.2022.

E-5619 Prijavnica Neum EU model 09.-11.03.2022.

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Rukovodiocima na svim nivoima, zaposlenicima svih profila, administrativnim djelatnicima, policijskim službenicima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, finansije, pravo, javne nabavke, šalterskim službenicima,  direktorima, menadžerima, HR menadžerima, svima koji žele da unaprijede svoje kompetencije.

 

SVRHA SEMINARA:

Seminar je nastao iz potrebe da se doprinese unapređenju uredskog poslovanja, uspostavljanju skladnih poslovnih odnosa, lakšem i efikasnijem obavljanju poslova sa strankama/klijentima/saradnicima. Uspjeh organizacije u velikoj mjeri počiva na stepenu izgrađenosti odnosa sa strankama, klijentima, saradnicima i svim poslovnim partnerima.

Poslovna komunikacija i krespondencija je veoma važna poslovna funkcija, od koje zavisi uspješan rad javnih organa, ustanova, organizacija i NVO. Koliko institucije/organizacije u Bosni i Her­cegovini vode brigu o pravilima, standardi­ma ponašanja, etici i uljuđenoj komunikaciji unutar i van organizacije?

U digitalnom dobu u kojem su dokumenti i razni podaci dostupni velikom broju korisnika koji imaju mogućnost s jednostavnim akcijama podijeliti iste, prema svojim kolegama i drugim zainteresiranim stranama,  vrlo lako može doći do nezakonitog dijeljenja podataka, kršenja autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Stoga, upravljanje dokumentacijom jedna je od vitalnih uredskih funkcija koja je prisutna u svakoj instituciji, ustanovi, preduzeću i organizaciji.

CILJEVI SEMINARA:

 • Unapređenje postojećeg okvira uredskog poslovanja (poslovno dopisivanje, zatim, poslovna komunikacija i korespondencija) sukladno europskim praksama.

 • Razvoj svijesti o sigurnosti informacija.

 • Usklađivanje standarda u praksi.

 • Ponašanje zaposlenika na radnom mjestu.

PROGRAM SEMINARA:

 • Europski model poslovne komunikacije;

 • Osnovne funkcije komunikacije;

 • Poslovno dopisivanje i korespondencija;

 • Menadžment uredskog poslovanja;

 • Pisana poslovna komunikacija, stil službene komunikacije;

 • Zaštita uredskih dokumenata: klasifikacija, organizacija i uspostavljanje mjera sigurnosti zaštite;

 • Savremene poslovne vještine u uredskom poslovanju.

 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija.

PREDAVAČ:

Maja Vlaho, dipl. novinar, PR Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 08.03.2022. utorak

 • 09.-03.2022. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 10.-03.2022. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 11.-03.2022. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U „HOTEL VAPORE“ NEUM:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 100,00 KM,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 75,00 KM,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,20 KM.

 • Mogućnost korištenja besplatnog parkinga iznad „HOTELA VAPORE“.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela.

HOTEL “VAPORE” NEUM

Ul. Franje Tuđmana br.12., 88390 Neum, BiH
Tel: +387 36 885 500; Mob: +387 63 838 000

info@hotel-vapore.com

 

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna/Računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 24.02.2022. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba 

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!

Baška Voda 09.-11.03.2022. STRUČNI SEMINAR „UNAPREĐENJE PRIMJENE ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI, s posebnim osvrtom na upravljanje procesima i rizicima u sistemu  računovodstva i finansija i godišnje izvještavanje u praksi“

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako unaprijediti i primijeniti Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u sistemu računovodstva i finansija

STRUČNI SEMINAR:

Unapređenje primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, s posebnim osvrtom na upravljanje procesima i rizicima u sistemu  računovodstva i finansija i godišnje izvještavanje u praksi

BAŠKA VODA, 09. – 11. 03. 2022.

„GRAND HOTEL SLAVIA“

Rok za prijavu: 24. 02. 2022. do 12,00 sati

E-5618 PROSPEKT Baska Voda FUK 09.-11.03.2022.

E-5618 Prijavnica Baska Voda FUK 09.-11.03.2022.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Rukovodiocima organa,

 • Rukovodiocima OJ,

 • Imenovanim koordinatorima za FUK,

 • Članovi tima za FUK,

 • Koordinatorima za rizike,

 • Internim revizorima i zaposlenima u oblaasti finansija i računovodstva i drugim zainteresiranim korisnicima javnih sredstava, javnim preduzećima i pravnim licima u većinskom državnom vlasništvu

 

SVRHA SEMINARA:

Svrha usavršavanja je da Rukovodioci organa, rukovodioci OJ, Koordinatori za FUK, članovi tima za FUK, koordinatori za rizike, interni revizori i zaposleni u oblasti finansija i računovodstva unaprijede svoje vještine i znanja i da budu u stanju kontinuirano unapređivati i poboljšavati sistem FUK-a.

Učesnici Stručnog seminara će biti upoznati sa mogućnostima unapređenja i analizom uspostavljenog sistema FUK-a i u odnosu na primjenu COSO okvira, zakonske regulative. Biti će razjašnjenje nejasnoće u vezi sa uspostavom procesne organizacije i upravljanjem procesima. Biti će predstavljena izrada propisane dokumentacije za poslovne procese zahtjevane sistemom FUK-a. Posebna pažnja je posvećena upravljanju rizicima i propisanoj metodologiji za njihovu procjenu. Kroz praktične primjere izraditi će se Registar rizika za strateške ciljeve i operativne poslovne procese. Učesnici seminara će sa postignutim znanjem i sposobnostima, a u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima, međunarodnim standardima, metodologijama i dobroj praksi moći da na adekvatan način unapređuju i dalje razvijaju sistem FUK-a na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

CILJ SEMINARA:

 • Unaprijeđenje znanja za praktičnu primjenu zakona o FUK-u, na svim nivoima vlasti.

 • Unaprijeđenje sistema FUK-a u cilju poboljšanja načina upravljanja organizacijom.

 • Upoznavanje sa naprednim metodama određivanja ciljeva, mjerenja procesa i metodologijom procjene rizika.

 • Izrada Godišnjeg izvještaja  o FUK-u.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Unapređenja, praćenje i analiza primjene postojećeg sistema FUK-a;

 • Upravljačka odgovornost, uloga i značaj Izjave o (fiskalnoj) odgovornosti;

 • Primjena procesne organizacije i izrada Mape procesa;

 • Upravljanje rizicima i Izrada Registra rizika;

 • Izrada Plana (mjere/aktivnosti, rokovi i odgovorne osoba) odgovora na rizike;

 • Analiza Plana integriteta i mjera za unapređenje u odnosu na Registar rizika i Plan odgovora na rizike;

 • Priprema i provođenje samoprocjene (Primjer procjene FUK a u organizaciji u odnosu na načela / standarde internih kontrola COSO okvira);

 • Izrada Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju FUK-a.

 

 PREDAVAČ:

Amela Muftić, dipl.oec.

Ovlašteni interni revizor

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 08.03.2022. utorak

 • 03.2022. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U „GRAND HOTEL SLAVIA“ BAŠKA VODA:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 70,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 45,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,35 EUR.

 • Mogućnost korištenja besplatnog parkinga koji se nalazi ispred „HOTELA HORIZONT“.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela.

GRAND HOTEL SLAVIA

Obala Sv.Nikole 71.

21320, Baška Voda, R. Hrvatska
+385 21 604 890

www.hoteli-baskavoda.hr

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

INTERQUALITY uz Račun refundira troškove BAT testa za učesnike sa BH pasošima, na seminaru.

Detaljne informacije oko puta dobiti ćete nakon vaše prijave.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna/Računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

 

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 24.02.2022. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!

ZLATIBOR 16.-18.03.2022. STRUČNI SEMINAR: „JAČANJE ODGOVORNOSTI RUKOVODSTVA I ZAPOSLENIKA u realizaciji poslovnih ciljeva kroz unapređenje kompetencija s posebnim osvrtom na zaštitu ličnih i tajnih podataka”“

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako odgovornije obavljati aktivnosti u poslovnim procesima!

STRUČNI SEMINAR:

Jačanje odgovornosti rukovodstva i zaposlenika u realizaciji poslovnih ciljeva kroz unapređenje kompetencija s posebnim osvrtom na zaštitu ličnih i tajnih podataka

 

 ZLATIBOR, 16. – 18. 03. 2022.

HOTEL „OLIMP“

Rok za prijavu: 04. 03. 2021. do 12,00 sati 

Minimalni broj od 7 učesnika za održavanje seminara. 

E-5620 PROSPEKT ZLATIBOR Odgovornost 16-18.03.2022

E-5620 Prijavnica Zlatibor Odgovornost 16.-18.03.2022.

 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • rukovodstvu i zaposlenima svih nivoa u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucijama, sigurnosnim agencijama, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima,

 • Seminar je namijenjen svima koji žele da unaprijede svoje poslovne kompetencije sa ciljem jačanja odgovornosti rukovodstva i zaposlenika, međusobne saradnje, u svrhu ostvarenja postavljenih poslovnih ciljeva, s posebnim osvrtom u uvjetima pandemije.

   

CILJEVI I SVRHA SEMINARA:

 • Odgovornost rukovodstva i zaposlenika podrazumijeva odgovornost za sve aspekte upravljanja i donošenja odluka, od planiranja, realizacije, do izvještavanja, te od delegiranja do kontrole, izvršavanja a obuhvata obavezu rukovodilaca i zaposlenika da kroz sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) osiguraju usklađenost poslovanja sa zakonima, ostalim propisima i internim procedurama, te usmjerenost poslovanja na rezultate, poštujući principe transparentnosti u radu javne uprave.

  Zakonom se uređuje upravljačka odgovornost rukovodilaca i odgovornost zaposlenika unutar institucija i omogućava rukovodiocu institucije da prenese ovlaštenja i nadležnosti na druge osobe, ali, bez obzira na delegiranje, rukovodilac institucije snosi krajnju odgovornost za zakonitost poslovanja i ostvarenje ciljeva institucije. Istovremeno, rukovodioci na nižim nivoima upravljanja odgovorni su rukovodiocu institucije za svoj rad i upravljanje, uključujući upravljanje resursima koji su im povjereni.

  Seminar Vam omogućava da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vidite na drugačiji način i da dobijete više samopouzdanja, kao i da se I dalje profesionalno razvijate. Kroz razvoj ličnih i poslovnih kompetencija  savladat ćete znanja o planiranju, upravljanju i strategijama za uspješnije obavljanje svakodnevnog posla.

  Unapređenje poslovnih kompetencija i jačanje svjesnosti o odgovornosti u poslovanju rukovodstva i svih zaposlenika.

PROGRAM SEMINARA:

 • Izazovi radnog okruženja u uvjetima pandemije;

 • Zahtjevi poslovanja, radni zadaci i prilagođavanje promjenama;

 • Unapređenje poslovne kulture i rada sa saradnicima na svim nivoima;

 • Razvoj kompetencija u oblastima:

– Planiranje i organizacija rada;

– Sigurnost i zaštita ličnih i tajnih podataka;

– Delegiranje i prenos ovlaštenja

– Osnove Fuk-a;

– Poslovna komunikacija;

– Timski i individualni rad, motivacija i samomotivacija;

– Upravljanje vremenom, konfliktima i stresom;

– Krizno komuniciranje;

 • Strategije za uspješno snalaženje u uvjetima pandemije.

PREDAVAČ:

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 15.03.2022. utorak

 • 16.03.2021. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 17.03.2021.četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 18.03.2021. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U HOTELU „OLIMP“:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 48,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 38,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,15 EUR.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

 • Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela “OLIMP”. 

HOTEL OLIMP ZLATIBOR

Ul. Miladina Pećinara br.1

31315 Zlatibor

Tel: +381 31 842 555
Fax: +381 31 841 953
Email: hotelolimp@mts.rs 

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje na osnovu Predračuna/računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 04.03.2021. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!

BAŠKA VODA, 09. – 11. 03. 2022. STRUČNI SEMINAR: „UČINKOVITOM INTERNOM I EKSTERNOM KOMUNIKACIJOM do uspješne realizacije poslovnih procesa u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i poslovima zaštite podataka“

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako unaprijediti kompetencije u internoj i eksternoj komunikaciji s ciljem odgovornog obavljanja aktivnosti u poslovnim procesima!

STRUČNI SEMINAR:

Učinkovitom internom i eksternom komunikacijom do uspješne realizacije poslovnih procesa u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim, opštim i poslovima zaštite podataka

BAŠKA VODA, 09. – 11. 03. 2022.

 „GRAND HOTEL SLAVIA“

 Rok za prijavu: 24. 02. 2022. do 12,00 sati

E-5617 PROSPEKT Baska Voda Komunikacija 09.-11.03.2022.

E-5617 Prijavnica Baska Voda Komunikacija 09.-11.03.2022.

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • svim zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima,

 • ministrima, direktorima, rukovodiocima na svim nivoima, menadžerima, HR menadžerima, zaposlenicima svih profila, administrativnim djelatnicima, policijskim službenicima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, finansije, pravo, javne nabavke, šalterskim službenicima,

 • za sve zaposlene koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i unapređenje kvalitete rada.

 

SVRHA SEMINARA:

Seminar je nastao je iz potrebe da se doprinese unapređenju profesionalnog razvoja, kontinuiranog procesa usavršavanja zaposlenika i zaštite integriteta zaposlenih s ciljem  postizanja uspješnosti svih zaposlenika, a samim tim i uspješnosti organizacije.

Znanje, kao potencijal ljudskog kapitala, postaje novi ključni element poslovanja i napretka organizacije. Iz tog razloga organizacije moraju biti svjesne važnosti ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje kvalitetnih kadrova, sistem ocjenjivanja osoblja kao i njihovih rezultata rada te nagrađivanje kvalitetnih kadrova.

Ključ uspješne poslovne komunikacije vodi do ekonomičnosti u izvršavanju posla, povećava timsku povezanost, te međusobnu saradnju.

Edukacija zaposlenika predstavlja savremeni način usvršavanja rada svake organizacije.

Seminar je namijenjen svima koji žele da unaprijede komunikacijaske kompetencije sa ciljem uspješne realizacije poslovnih procesa, jačanja odgovornosti rukovodstva i zaposlenika, međusobne saradnje, u svrhu ostvarenja postavljenih poslovnih ciljeva.

Sve su organizacije stvorene i organizirane putem komunikacijskog procesa, a održavaju ih ljudi koji međusobno komuniciraju. Organizacija je, dakle kontekst u kojem se odvija komunikacija. No, ona je i više od toga. Ona je također kontekst koji djelomično određuje šta se i kako se komunicira. Bez interne i eksterne komunikacije ne mogu postojati organizacije, sve organizacije žele ostvariti uspješnu komunikaciju.

Razvoj komunikacijskih vještina i odnosa s ljudima postao je sastavni dio cjelokupnog razvoja organizacije. S obzirom da je komunikacija sveprisutna predstavlja vrlo važnu ulogu u procesu poslovanja.

Komunikacija u organizacijama znači prijenos informacija, ideja, stavova i razmišljanja između članova organizacije s ciljem utjecanja na ponašanje i djelovanje te je značajna za ukupni organizacijski uspjeh.

Kvalitetna interna i eksterna komunikacija rezultira povećanom efikasnošću, većom kvalitetom usluga i proizvoda, povećanom razinom inovacija, većom motivacijom zaposlenika te smanjenim ukupnim troškovima. Kvaliteta komunikacije s nadređenima i razmjena informacija sa zaposlenicima pozitivno koreliraju s nekim mjerama ukupne organizacijske uspješnosti.

CILJ SEMINARA:

Unapređenje komunikacijskih kompetencija i jačanje svjesnosti o odgovornosti u poslovanju.

PROGRAM SEMINARA:

 • Kontekst i struktura poslovne komunikacije:

 • Zahtjevi poslovanja, radni zadaci i prilagođavanje promjenama;

 • Osnovne funkcije komunikacije;

 • Kanali interne i eksterne komunikacije;

 • Tehnike i metode interne/eksterne komunikacije;

 • Komunukacija u krizi;

 • Stategija internih/ i eksternih komunikacija;

 • Komunikacijske mreže;

 • Razvoj komunikacijskih kompetencija.

 • Razvoj emocionalne inteligencije;

 • Smjernice za poboljšanje komunikacije.

PREDAVAČ:

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta

CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 08.03.2022. utorak

 • 03.2022. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 03.2022. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U „GRAND HOTEL SLAVIA“ BAŠKA VODA:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 70,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 45,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,35 EUR.

 • Mogućnost korištenja besplatnog parkinga koji se nalazi ispred „HOTELA HORIZONT“.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela.

GRAND HOTEL SLAVIA

Obala Sv.Nikole 71.

21320, Baška Voda, R. Hrvatska
+385 21 604 890

www.hoteli-baskavoda.hr

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

INTERQUALITY uz Račun refundira troškove BAT testa za učesnike sa BH pasošima, na seminaru.

Detaljne informacije oko puta dobiti ćete nakon vaše prijave.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna/Računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

 

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 24.02.2022. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!