Okolis Javni konkurs za dodjelu sredstava iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 09.3.2016. godine (“Službene novine FBiH“, broj: 18/16 od 09.3.2016. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ od 09.3.2016. godine) „Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1“.

 

Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: organi i tijela federalne uprave, kantoni/županije, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

Rok za prijavu: Konkurs je objavljen 09.3.2016. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Predmet Javnog konkursa je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za programe/projekte, koji će se finansirati u okviru sljedećih programskih aktivnosti:

LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH („Službene novine FBiH“, br. 8/13)

LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH

LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša

LOT 4. Projekti u oblasti upravljanja otpadom

Više informacija možete naći na stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Administrator